Prezentuj biznes w regionie!
Serwis promujemy
w całej Polsce!

Katalog branżowy BizneswRegionie.pl reklamujemy na plakatach z mapami miast i powiatów. Plakaty wydajemy i bezpłatnie rozwieszamy w firmach, sklepach, instytucjach i urzędach w całym kraju od 25 lat!

Powiat leszczyński

Przedsiębiorcy boją się utraty swoich firm

Przedsiębiorcy boją się utraty swoich firm

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wzbudził strach u przedsiębiorców, którzy boją się, że nowa ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości może dopowadzić do wywłaszczenia ich z firm.

Propozycja ustawy czeka na akceptację przez rząd, następnie trafi do Sejmu. Projekt został już zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Strach przedsiębiorców budzi przede wszystkim przewidziana w ustawie wysokość kar, co przy nieprecezyjności przepisów ustawy może doporowadzić do dowolności w ich strosowaniu. Ustawa przewiduje m.in.: przymusowe rozwiązanie albo likwidację spółki z przejęciem jej majątku przez Skarb Państwa, karę grzywny do 30 milionów złotych, nawiązkę w wysokości do 5 mln zł, przepadek mienia, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, nakaz zamknięcia oddziału spółki, zakaz zawierania umów określonego rodzaju, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, zakaz ubiegania się o dotacje i subwencje, nakaz zwrotu wsparcia finansowego środkami publicznymi, zakaz promocji i reklamy czy wreszcie możliwość wprowadzenia zarządu przymusowego do spółki.

Zdaniem ekspertów, wejście ustawy w życie oznaczać będzie zwiększenie ryzyka prowadzania działąlności gospodarczej w Polsce, co doprowadzi do dalszego spadku zaufania przedsiębiorców do państwa i stanowionego przez nie prawa, ograniczenia inwestycji i zmniejszenia wpływów budżetowych.

Wprowadzeniu ustawy sprzeciwiają się organizacje pracodawców.

Partnerzy